Privacyverklaring

Vertaalbureau Louvenberg, gevestigd aan Dalpad 19 NL-6416 BT Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dalpad 19 NL-6416 BT
Heerlen +31(0) 45 5417934
M-A. Louvenberg is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Vertaalbureau Louvenberg en is te bereiken: via info@vertaalbureau-louvenberg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vertaalbureau Louvenberg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer, dan wel mobiel nummer;
– E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd om bijvoorbeeld via de website een stageplaats te zoeken. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vertaalbureau-louvenberg.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Vertaalbureau Louvenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen de facturering;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om diensten bij u af te leveren;
– Vertaalbureau Louvenberg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming en gebruik van computerprogramma’s:
Vertaalbureau Louvenberg neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen, zoals computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vertaalbureau Louvenberg).

Naast de standaardprogramma’s, gebruikt Vertaalbureau Louvenberg ook specifieke vertaalprogramma’s. De genoemde programma’s worden ingezet om een consistente vertaalkwaliteit te kunnen waarborgen en om te kunnen voldoen aan de wensen van de klant. Wij maken nadrukkelijk geen gebruik van tools zoals Google Translate. Tijdens het gebruik van de genoemde vertaalprogramma’s wordt alleen de naam van het bedrijf of klant en de datum van de opdracht gebruikt om vertalingen of correcties aan de klant te kunnen sturen. U vindt deze gegevens in de naam van het bestand dat u wordt toegestuurd. De vertaalgeheugens die voortkomen uit deze programma’s worden uitsluitend gebruikt voor kwaliteitsverbetering, worden niet met derden gedeeld en zijn ook niet vrij toegankelijk voor derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Vertaalbureau Louvenberg bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens die worden bewaard:
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer.

Reden bewaren adresgegevens:
Het leveren van diensten, eventuele navragen en facturering.

Reden bewaren e-mailadres:
Het ontvangen en versturen van opdrachten, behandeling van eventuele vragen aan of van de opdrachtgever en voor de facturering

Reden bewaren telefoonnummer:
De behandeling van eventuele vragen aan of van de opdrachtgever, verder ook in gevallen waar direct contact over een opdracht dringend noodzakelijk is

Bewaartermijn van alle bovengenoemde gegevens:
Tot 5 jaar na laatste opdracht van of contact met de klant, na vijf jaar worden de gegevens met de hand verwijderd.

Reden bewaartermijn:
De gegevens worden bewaard om vragen van klanten tot vijf jaar na de afsluiting van opdrachten nog te kunnen beantwoorden, dan wel vertalingen te kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Na vijf jaar ligt het voor de hand dat er geen vragen, dan wel aanpassingen meer te verwachten zijn en worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Vertaalbureau Louvenberg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vertaalbureau Louvenberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De website van Vertaalbureau Louvenberg maakt geen gebruik van Google Analytics, maar gebruikt een eigen statistieken-pakket in de vorm van WordPress JetPack. Dit pakket verwerkt gegevens van bezoekers om statistieken te genereren omtrent het gebruik van de site. Deze gegevens zijn echter geanonimiseerd en niet terug te herleiden naar een persoon. Vertaalbureau Louvenberg gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Deze zijn echter geanonimiseerd en niet terug te herleiden naar een persoon.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vertaalbureau Louvenberg en heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vertaalbureau-louvenberg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vertaalbureau Louvenberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vertaalbureau Louvenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vertaalbureau-louvenberg.nl.